tongue-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tongue-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tongue-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tongue-fish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tongue-fish

    Similar:

    tonguefish: left-eyed marine flatfish whose tail tapers to a point; of little commercial value

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).