toggle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toggle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toggle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toggle.

Từ điển Anh Việt

 • toggle

  /'tɔgl/

  * danh từ

  (hàng hải) cái chốt néo (xỏ vào vòng ở đầu dây để néo dây lại)

  (kỹ thuật) đòn khuỷu ((cũng) toggle-joint)

  * ngoại động từ

  xỏ chốt vào dây mà buộc

  cột chốt vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • toggle

  * kỹ thuật

  công tắc lật

  dịch chuyển

  đòn khuỷu

  khớp

  khớp khuỷu

  khuỷu

  mạch lật

  sự bập bênh

  sự dịch chuyển

  toán & tin:

  bập bênh

  bập bênh, toggle

  bộ bập bênh

  đảo chiều

  đảo trạng thái

  xây dựng:

  chốt néo

  điện:

  đấu lật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • toggle

  any instruction that works first one way and then the other; it turns something on the first time it is used and then turns it off the next time

  a fastener consisting of a peg or pin or crosspiece that is inserted into an eye at the end of a rope or a chain or a cable in order to fasten it to something (as another rope or chain or cable)

  provide with a toggle or toggles

  fasten with, or as if with, a toggle

  release by a toggle switch

  toggle a bomb from an airplane

  Similar:

  toggle switch: a hinged switch that can assume either of two positions

  Synonyms: on-off switch, on/off switch