toggle link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toggle link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toggle link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toggle link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toggle link

    * kỹ thuật

    đòn khuỷu