toggle-level press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toggle-level press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toggle-level press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toggle-level press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toggle-level press

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy dập kiểu trục khuỷu