toggle button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toggle button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toggle button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toggle button.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toggle button

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nút bật tắt

    nút đảo chiều