toggle crop mode button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toggle crop mode button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toggle crop mode button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toggle crop mode button.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toggle crop mode button

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nút chuyển đổi chế độ xén góc