toggle bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toggle bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toggle bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toggle bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toggle bolt

    * kỹ thuật

    bulông chốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • toggle bolt

    a fastener consisting of a threaded bolt and a hinged spring-loaded toggle; used to fasten objects to hollow walls