toggle-switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toggle-switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toggle-switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toggle-switch.

Từ điển Anh Việt

  • toggle-switch

    * danh từ

    <điện> cầu dao