toggle press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toggle press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toggle press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toggle press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toggle press

    * kỹ thuật

    máy dập khuỷu