table of symbols nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

table of symbols nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm table of symbols giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của table of symbols.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • table of symbols

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bảng ký hiệu (quy ước)