table of content nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

table of content nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm table of content giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của table of content.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • table of content

    * kỹ thuật

    bảng mục lục