table formatting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

table formatting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm table formatting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của table formatting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • table formatting

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự đing dạng bảng