table entry (tc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

table entry (tc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm table entry (tc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của table entry (tc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • table entry (tc)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhập liệu vào bảng