stay wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stay wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stay wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stay wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stay wire

    * kỹ thuật

    dây chằng

    dây néo