stator roller clutch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stator roller clutch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stator roller clutch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stator roller clutch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stator roller clutch

    * kỹ thuật

    ô tô:

    ly hợp bánh công tác