stator-fed shunt motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stator-fed shunt motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stator-fed shunt motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stator-fed shunt motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stator-fed shunt motor

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  động cơ (đặc tính) song song cấp điện vào stato

  điện:

  động cơ song song nuôi stato