stator-rotor-stator motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stator-rotor-stator motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stator-rotor-stator motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stator-rotor-stator motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stator-rotor-stator motor

    * kỹ thuật

    điện:

    động cơ stato-rôto-bộ khởi động