stator armature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stator armature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stator armature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stator armature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stator armature

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    phần ứng stato