stator frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stator frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stator frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stator frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stator frame

    * kỹ thuật

    điện:

    khung stato