slag yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slag yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slag yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slag yard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slag yard

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bãi xỉ