slag tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slag tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slag tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slag tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slag tap

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tháo xỉ