slag-heap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slag-heap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slag-heap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slag-heap.

Từ điển Anh Việt

  • slag-heap

    * danh từ

    đống xỉ (của một mỏ)