sine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sine.

Từ điển Anh Việt

 • sine

  /sain/

  * danh từ

  (toán học) sin['saini]

  * giới từ

  vô, không

  sine die: vô thời hạn

  sine prole: không có con

 • sine

  sin

  versed s. of an angle sin ngược của góc α (vers α = 1 - cos α)

  arc s. arcsin

  coversed s., coversine hàm covers x = 1 - sinx

  hyperbolic s. sin hipebolic

  inverse s. acsin

  logarithmic s. lôga của sin

  natural s. sin tự nhiên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sine

  ratio of the length of the side opposite the given angle to the length of the hypotenuse of a right-angled triangle

  Synonyms: sin