sinewless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sinewless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sinewless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sinewless.

Từ điển Anh Việt

  • sinewless

    /'sinju:lis/

    * tính từ

    không có gân

    yếu, nhu nhược