sinewy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sinewy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sinewy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sinewy.

Từ điển Anh Việt

 • sinewy

  /'sinju:i/

  * tính từ

  (thuộc) gân; như gân; nhiều gân

  nổi gân, gân guốc, mạnh mẽ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sinewy

  Similar:

  fibrous: (of meat) full of sinews; especially impossible to chew

  Synonyms: stringy, unchewable

  tendinous: consisting of tendons or resembling a tendon

  brawny: (of a person) possessing physical strength and weight; rugged and powerful

  a hefty athlete

  a muscular boxer

  powerful arms

  Synonyms: hefty, muscular, powerful