fibrous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fibrous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fibrous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fibrous.

Từ điển Anh Việt

 • fibrous

  /'faibrəs/

  * tính từ

  có sợi, có thớ, có xơ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fibrous

  * kỹ thuật

  có thớ

  dạng sợi

  sợi

  xây dựng:

  có dạng sợi

  dạng xơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fibrous

  (of meat) full of sinews; especially impossible to chew

  Synonyms: sinewy, stringy, unchewable

  Similar:

  hempen: having or resembling fibers especially fibers used in making cordage such as those of jute