silk road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silk road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silk road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silk road.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • silk road

    an ancient trade route between China and the Mediterranean (4,000 miles); followed by Marco Polo in the 13th century to reach Cathay

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).