silky lustre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silky lustre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silky lustre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silky lustre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • silky lustre

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ánh tơ