silky terrier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silky terrier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silky terrier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silky terrier.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • silky terrier

    Australian breed of toy dogs having a silky blue coat

    Synonyms: Sydney silky

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).