silky texture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silky texture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silky texture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silky texture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • silky texture

    * kinh tế

    cấu trúc tơ