silky pocket mouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silky pocket mouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silky pocket mouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silky pocket mouse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • silky pocket mouse

    small pale yellowish soft-furred rodent of southwestern United States and Mexico

    Synonyms: Perognathus flavus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).