silkmoth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silkmoth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silkmoth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silkmoth.

Từ điển Anh Việt

  • silkmoth

    * danh từ

    con tằm