silkaline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silkaline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silkaline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silkaline.

Từ điển Anh Việt

  • silkaline

    /,silkə'li:n/ (silkaline) /,silkə'li:n/

    * danh từ

    vải bông ánh lụa