server nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

server nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm server giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của server.

Từ điển Anh Việt

 • server

  /sə:v/

  * danh từ

  người hầu; người hầu bàn

  khay bưng thức ăn

  (thể dục,thể thao) người giao bóng (quần vợt...)

  người phụ lễ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • server

  * kỹ thuật

  nhân viên công vụ

  máy chủ

  máy tính chủ

  điện tử & viễn thông:

  bộ trợ giúp

  toán & tin:

  chương trình dịch vụ

  máy phục vụ

  máy tính phục vụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • server

  (court games) the player who serves to start a point

  (computer science) a computer that provides client stations with access to files and printers as shared resources to a computer network

  Synonyms: host

  utensil used in serving food or drink

  Similar:

  waiter: a person whose occupation is to serve at table (as in a restaurant)