server workstation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

server workstation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm server workstation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của server workstation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • server workstation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trạm làm việc máy chủ