server room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

server room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm server room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của server room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • server room

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phòng đặt máy chủ