server management nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

server management nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm server management giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của server management.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • server management

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự quản trị máy chủ