server based switched (sbs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

server based switched (sbs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm server based switched (sbs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của server based switched (sbs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • server based switched (sbs)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Chuyển mạch dựa trên Server