server type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

server type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm server type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của server type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • server type

    * kỹ thuật

    loại máy phục vụ