server to server (ss) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

server to server (ss) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm server to server (ss) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của server to server (ss).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • server to server (ss)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    từ server tới server