scale remover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scale remover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scale remover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scale remover.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scale remover

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất khử vảy

    chất khử xỉ bọt