scalelike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scalelike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scalelike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scalelike.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scalelike

    reduced to a small appressed thing that resembles a scale

    scalelike leaves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).