saw tooth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saw tooth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saw tooth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saw tooth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saw tooth

    * kỹ thuật

    răng nhọn đầu

    cơ khí & công trình:

    răng lưỡi cưa