saw tooth hob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saw tooth hob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saw tooth hob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saw tooth hob.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saw tooth hob

    * kỹ thuật

    dao phay lăn răng cưa