sack spout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sack spout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sack spout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sack spout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sack spout

    * kinh tế

    ống cho hạt vào bao