sack elevator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sack elevator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sack elevator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sack elevator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sack elevator

    * kinh tế

    máy nâng bao