revolutionary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

revolutionary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm revolutionary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của revolutionary.

Từ điển Anh Việt

 • revolutionary

  /,revə'lu:ʃnəri/

  * tính từ

  cách mạng

  the revolutionary movement: phong trao cách mạng

  revolutionary ideas: những tư tưởng cách mạng

  * danh từ

  nhà cách mạng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • revolutionary

  * kỹ thuật

  cách mạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • revolutionary

  markedly new or introducing radical change

  a revolutionary discovery

  radical political views

  Synonyms: radical

  relating to or having the nature of a revolution

  revolutionary wars

  the Revolutionary era

  advocating or engaged in revolution

  revolutionary pamphlets

  a revolutionary junta

  Antonyms: counterrevolutionary

  Similar:

  revolutionist: a radical supporter of political or social revolution

  Synonyms: subversive, subverter

  rotatory: of or relating to or characteristic or causing an axial or orbital turn