revolutionist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

revolutionist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm revolutionist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của revolutionist.

Từ điển Anh Việt

  • revolutionist

    /,revə'lu:ʃnist/

    * danh từ

    nhà cách mạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet