counterrevolutionary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterrevolutionary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterrevolutionary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterrevolutionary.

Từ điển Anh Việt

 • counterrevolutionary

  * tính từ

  phản cách mạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • counterrevolutionary

  relating to or being a counterrevolution

  marked by opposition or antipathy to revolution

  ostracized for his counterrevolutionary tendencies

  Antonyms: revolutionary

  Similar:

  counterrevolutionist: a revolutionary whose aim is to reverse the changes introduced by an earlier revolution

  Synonyms: counter-revolutionist