provision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

provision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm provision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của provision.

Từ điển Anh Việt

 • provision

  /provision/

  * danh từ

  ((thường) + for, against) sự chuẩn bị, sự dự phòng, sự trữ sẵn

  to make provision: chuẩn bị đầy đủ, dự phòng

  đồ dự phòng, đồ trữ sẵn

  (số nhiều) lương thực cung cấp; thực phẩm dự trữ; thức ăn thức uống

  điều khoản (của giao kèo...)

  * ngoại động từ

  cung cấp lương thực cho, cung cấp thực phẩm cho (một đạo quân...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • provision

  * kinh tế

  cung cấp

  cung ứng

  điều khoản

  điều quy định (hợp đồng)

  dự phòng

  dự trữ

  sự cung cấp

  sự cung ứng

  sự dự trữ

  tiền dự phòng

  tiền dự trữ

  * kỹ thuật

  điều khoản

  điều khoản hợp đồng

  dự phòng

  sự dự phòng

  sự dự trữ

  giao thông & vận tải:

  chuẩn bị đầy đủ

  hóa học & vật liệu:

  điều khoản (hợp đồng)

  cơ khí & công trình:

  sự trữ sẵn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • provision

  a stipulated condition

  he accepted subject to one provision

  Synonyms: proviso

  the activity of supplying or providing something

  Synonyms: supply, supplying

  a store or supply of something (especially of food or clothing or arms)

  supply with provisions

  Synonyms: purvey

  Similar:

  planning: the cognitive process of thinking about what you will do in the event of something happening

  his planning for retirement was hindered by several uncertainties

  Synonyms: preparation